A) Vilkår
1. Varer bestilt i webshoppen på jungheinrich.dk leveres udelukkende til industri, handel, håndværk og andre erhvervsdrivende i Danmark (med undtagelse af Grønland og Færøerne).
2. Disse betingelser gælder for alle vores tilbud, købs- og fabrikskontrakter inklusive rådgivning og andre kontraktmæssige ydelser i forbindelse med virksomheden. Der tages ikke hensyn til eventuelt afvigende forretningsbetingelser hos kunden, det er udelukkende disse forretningsbetingelser, der gælder.
3. Når det aktuelle katalog udgives, bliver alle angivelser af pris samt beskrivelser af produkter, herunder tjenesteydelser, i tidligere kataloger ugyldige.

B) Indgåelse af aftale, aftalegenstand
1. Vi behandler bestillinger inden for en uge, dog som regel allerede inden for en arbejdsdag.
2. Vores tilbud er ikke bindende. De gælder udelukkende for leveringer og ydelser inden for Danmark (med undtagelse af Grønland og Færøerne). Aftalen anses for indgået ved kundens modtagelse af vores skriftlige ordrebekræftelse, som vi sender til kunden pr E-mail.
3. Vi tager også imod bestilling telefonisk.  Hvis kunden derudover ønsker at sende en skriftlig bekræftelse på en forudgående telefonisk bestilling, beder vi om, at der i den skriftlige henvendelse henvises til den telefoniske. Ellers behandler vi telefoniske og skriftlige henvendelser som særskilte ordrer, der skal behandles.
4. For beskrivelsen af art og omfang af produkter gælder udelukkende vores skriftlige ordrebekræftelse. Afviger ordrebekræftelsen fra bestillingen, anses dette for godkendt af kunden, hvis denne ikke straks gør indsigelse. Det samme gælder for prisangivelser. Dekorationsmateriale, som måtte forekomme på produktbilleder, er ikke med i prisen.
5. Vi forbeholder os produktændringer ved tekniske udviklinger og skift af modeller. For eventuelle trykfejl eller afvigelser i farve (RAL) hæfter vi ikke.
6. Ydelsesangivelser gælder for drift ved lufttemperaturer på +20 ° Celsius, jævne betongulve og tørre indsatsbetingelser. Afvigelser fra angivne hastigheder kan forekomme inden for almindelig tolerans, selv ved indsats under foreskrevne forhold.
7. Vi forbeholder os ejendoms- og ophavsrettighederne til omkostningsoverslag, tegninger, billeder og alt andet indhold i kataloget og webshoppen. Dette gælder især produktbilleder, produktfilm og alt andet multimedie indhold i webshoppen. Enhver anvendelse, udbredelse, især videregivelse, kopiering og offentliggørelse, herunder også kopiering af udsnit, skal udtrykkeligt forhåndsgodkendes af os. Produktvideoer på vores webside tjener udelukkende reklameformål og kan ikke lægges til grund for hverken ydelsestilsagn eller garantikrav af nogen art med hensyn til de produkter, der reklameres for. For beskrivelse af produkternes art og omfang gælder udelukkende vores skriftlige ordrebekræftelse. Hvis en ordre ikke bliver til noget, skal modtaget materiale straks slettes eller tilintetgøres.
8. Ved bestilling af flere varer er vi berettiget til delleveringer, der afregnes enkeltvis.
9. Såfremt der ikke angives andet, sker leveringen af de bestilte produkter i enkeltdele. I disse tilfælde står kunden for montering af delene. Hvis kunden ønsker, at vi står for montagen, gælder de montagebetingelser, vi sender sammen med tilbuddet.

C) Leveringstid, forsinkelse
1. Vores leveringstid er cirka 5 til 10 dage. Leveringstiden bliver nævnt i ordrebekræftelsen og begynder med modtagelsen af denne, dog ikke før vi har modtaget information, som vi måtte udbede os hos kunden.
2. Levering sker til den leveringsadresse, som kunden har opgivet. Skulle kunden have opgivet en forkert, ufuldstændig eller uklar leveringsadresse, så bærer kunden alle de omkostninger, der opstår som følge heraf.
3. Hvis der sker en forsinkelse af leveringen, og kunden meddeler, at han vil afvise at modtage varen, hvis levering ikke er sket inden for en nærmere fastsat frist, er kunden berettiget til at hæve købet, hvis levering ikke sker inden for den fastsatte frist. Kunden skal dog snarest muligt meddele os, om han agter at gøre brug af sin ret til at hæve købet.
4. Med forbehold for retningslinjerne i punkt G 2 har kunden ingen yderligere krav i forbindelse med forsinkelse, ej heller krav på skadeserstatning.
5. Forsinker kunden modtagelsen af varen, er vi berettiget til enten at lægge varen på lager hos os og fakturere kunden for de dermed opståede omkostninger, og samtidig stå fast på opfyldelse af kontrakten, eller efter en rimelig fastsat frist at træde tilbage fra kontrakten og afsætte varen til anden side. I tilfælde af at vi må træde tilbage fra kontrakten, påhviler det kunden at dække de omkostninger der er opstået ved, at vi ikke har kunnet opfylde kontrakten. 

D) Priser, betalingsbetingelser, modregning
1. Den aftalte pris er at forstå som frit leveret inden for Danmarks grænser (undtaget Grønland og Færøerne), såfremt der ikke står anden information ved artiklen i Webshoppen. Moms påføres regningen som en separat post. Regningen skal betales inden for 14 dage efter udstedelsesdatoen. Vi forbeholder os ret til at kræve andre betalingsbetingelser, som for eksempel forudbetaling.
2. Vi sender regningen til kunden per mail.
3. Modregning og/eller tilbageholdelse af beløb i forbindelse med vores krav har kunden kun ret til, hvis hans modkrav er retsligt gældende, ubestridt eller anerkendt af os. Kundens forpligtelse overfor os må ikke overdrages til andre.

E) Ejendomsforbehold 
1. Vi forbeholder os ejendomsretten til alle produkter (reserverede varer), indtil fuldstændig betaling af alle vore tilgodehavender i forbindelse med salget er sket. Ved løbende regning gælder hele leveringen som sikkerhed for vores saldokrav.
2. Så længe ejendomsforbeholdet består, kan varen kun videregives, udpantes, eller stilles som sikkerhed med vores skriftlige tilladelse. 
3. Hvis en kunde har erhvervet reserverede varer med henblik på videresalg, er dette tilladt i almindelig forretningsøjemed. I hvert tilfælde af videresalg af reserverede varer overdrager kunden allerede nu sine fremtidige krav til sin køber i videresalget til os i fuldt omfang. Vi tager hermed imod denne overdragelse. Kunden er berettiget til at inddrive sit udestående.  Denne ret tilstår også os; men vi udøver den først, når kunden ikke efterkommer sine betalingsforpligtelser overfor os, eller når der indtræder en forringelse i hans formue, som bringer hans betalingsevne i fare (for eksempel insolvens). I dette tilfælde skal kunden på vores først anmodning give os alle nødvendige oplysninger til inddrivelse af gælden og udlevere alle relevante bilag.
4. Ændringer eller ombygninger af produkterne må, så længe der ikke er sket fuld og endelig betaling af vort tilgodehavende, alene ske med vores godkendelse.
5. Hvis værdien af de varer, der står som sikkerhed hos os overstiger vores tilgodehavende hos kunden med mere en 10 % er vi forpligtet til på kundens begæring at frigive sikkerhed efter kundens valg.
6. Hvis kunden ikke overholder de pligter, der er nævnt i punkt E, er vi berettiget til at hæve kontrakten.

F) Krav ved materielle og retsmæssige mangler
I For materielle mangler ved produkterne yder vi reklamationsret som følger:
1.     Reklamationer skal rettes skriftligt til os med hensyntagen til §§ 51-53 i købeloven. Som det står i loven, skal varen straks ved modtagelsen undersøges for fejl og mangler. Åbenlyse mangler skal tilkendegives over for os ved en anmærkning på følgesedlen og skal anmeldes til os inden for en uge efter modtagelsen af varen. Skjulte mangler skal meddeles os skriftligt inden for en uge efter, at de er opdaget.
2.     Alle dele, der ved leveringen er behæftet med materielle mangler henholdsvis mangelfulde ydelser, bliver efter vores valg enten udbedret eller erstattet af ny vare uden beregning. Dele, der i forbindelse med afhjælpning af mangler udskiftes af os, overgår ved ombytningen til vores ejendom. Kunden skal give os tilstrækkelig tid og lejlighed til at udbedre manglerne. Vi er befriet for forpligtelsen til efterfølgende udbedring i henhold til gældende regler. Ved mindre afvigelser fra det aftalte eller almindelig beskaffenhed eller anvendelighed er der ingen reklamationsret. 
3.     Vi bærer de omkostninger der opstår i forbindelse med udbedring af mangler. Dette gælder dog ikke, hvis vores omkostninger, især transportomkostninger øges, fordi produktet efterfølgende er bragt til et andet sted, end hvor det blev leveret.
4.     I tilfælde af at det ikke lykkes at udbedre manglerne inden for en rimelig frist, er kunden berettiget til at få afslag i prisen eller hæve købet. På vores forlangende skal kunden inden for en rimelig frist meddele os, hvilken ret, han vil gøre brug af.
5. Videregående krav fra kunden på grund af eller i sammenhæng med mangler eller skader som følge af mangler, uanset af hvilken retslig årsag, består kun i henhold til de regler, der er oplistet i punkt G2.
6.     Forældelsesfristen for materielle mangler ved nye produkter er tolv måneder efter levering, med undtagelse af de i punkt G2 nævnte tilfælde. Hvis der ikke særskilt udtrykkeligt er aftalt andet, er krav fra kunden på grund af materielle mangler ved brugte produkter med forbehold for reglerne i punkt G2 udelukket.
7.     For samtlige følger af de efterfølgende omstændigheder hæfter vi ikke: uegnet eller uretmæssig vedligeholdelse eller anvendelse, især overbelastning, fejlagtig montering henholdsvis ibrugtagning foretaget af kunden eller tredjemand.
8.     Hvis kunden eller tredjemand, uden at vi forud har givet vores udtrykkelige tilsagn, foretager uretmæssige ændringer eller istandsættelser på produktet, hæfter vi ikke for mangler ved disse og de følger, der måtte være heraf.
9.     Der gives ikke garanti for produkterne. Heraf følger, at ingen af vores beskrivelser, tilsagn eller andre ytringer - hverken før eller efter indgåelse af kontrakt – har karakter af garanti.
10.  Skulle en af vore angivelser med eller uden hensigt dog have karakter af garanti, hæfter vi kun i det omfang, garantien netop havde til formål at sikre kunden mod indtrådte skader.
II. For mangler ved produktet yder vi reklamationsret som følger:
Vi er forpligtet til at levere produkter, som er fri for ejendomsret og ophavsret fra tredjemand. I tilfælde af, at tredjemand kommer med berettigede ejendoms- eller ophavsretskrav på produkter eller dele heraf, vil vi efter vores valg og for vores omkostning enten sørge for brugsret for produktet, ændre det, således at hverken ejendoms- eller ophavsretskrav kan gøres gældende, eller bytte produktet (eller de omfattede dele heraf). Hvis dette ikke er muligt på rimelige betingelser, så har kunden ret til at hæve købet. Med undtagelse af bestemmelserne i punkt G 2 i disse almindelige forretningsbetingelser kan kunden ikke forlange nogen erstatning for tabt arbejde eller skadeserstatning. 

G) Hæftelse tredjemand
1. De efterfølgende bestemmelser gælder for krav om skadeserstatning på grund af, ud over og i stedet for ydelsen, og dette uanset juridisk begrundelse, samt udgiftsgodtgørelse og regresret (efterfølgende erstatningskrav). Reglerne for forsinkelse (punkt C) gælder forud for reglerne i punkt G.
2. Vi hæfter ikke for erstatningskrav rettet mod os, især for følgeskader som tabt fortjeneste, skader som følge af driftsforstyrrelser, udfald i produktionen og anvendelsen, eller for indirekte skader. Denne begrænsning gælder ikke for de følgende tilfælde:

  • Ved forsæt
  • Ved grov uagtsomhed af juridiske repræsentanter eller ledende ansatte, dog er hæftelsen begrænset til erstatning af kontrakttypisk forudseelig skade.
  • Indenfor rammerne af et tilsagn om garanti, hvor hæftelsen er begrænset til det omfang, som garantien har tilsigtet for at afsikre kunden mod den optrådte skade.
  • Ved skader på liv, legeme eller sundhed.
  • Ved krav i henhold til produktansvarsloven.
  • I tilfælde af forsætlig misligholdelse af en kontraktlig forpligtelse. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er sådanne, som beskytter kundens kontraktmæssige retsstilling, som han er tilsikret i henhold til kontraktens indhold og formål. Væsentlige er derudover kontraktlige forpligtelser, som er nødvendige for at gennemføre kontrakten korrekt, og på hvis overholdelse, kunden skal kunne stole. Ved let uagtsomhed er hæftelsen dog begrænset til erstatning af kontrakttypisk forudseelig skade, såfremt der ikke hæftes på grund af skade på liv, legeme eller sundhed.
  • I andre tilfælde, hvor vi hæfter i henhold til gældende lov.

3. Omvendt bevisførelse kan ikke anvendes for de foranstående regler.
4. Yderligere krav er udelukket.

H) Databeskyttelse
1. Vi sikrer beskyttelsen af de kundedata, der bliver formidlet os. De data, der er nødvendige for at afvikle forretningen bliver opbevaret og håndteret i henhold til forskrifterne, særligt i henhold til dansk lovgivning om persondatabeskyttelse.
2. Med sin bestilling erklærer kunden sig indforstået med, at kontraktdata (firma, efternavn, fornavn, vej, husnummer, postnummer, by) gives videre til tredjemand, som vi har forpligtet til samme fortrolige håndtering af data, med henblik på en kreditvurdering. 
3. I henhold til persondataloven har en kunde ret til:

  • Oplysning uden beregning om de informationer, der er gemt om ham, samt til korrektion, spærring eller sletning af disse data.
  • Til enhver tid at gøre indsigelser mod henholdsvis tilbagekaldelse af data anvendt til marketingformål.

Det er tilstrækkeligt med en meddelelse indeholdende firma, navn, fuldstændig adresse og eventuelt kundenummer. Der opstår ingen andre omkostninger i den forbindelse end almindelige formidlingsomkostninger (porto, netforbindelse eller lignende).
4. Yderligere omfattende information er sammenfattet i vores databeskyttelseserklæring i webshoppen.

I) Værneting, gældende lov
1. Værneting for enhver tvist er Københavns Byret
2. Alle retsforhold mellem kunden og os er omfattet af dansk ret.